STANDARDY: 
1. Dziecko opuszczające przedszkole powinno być: 
- samodzielne,
- otwarte na zdobywanie nowych doświadczeń, 
- komunikatywne, 
- asertywne, 
- zdyscyplinowane, 
- empatyczne,
2. Dziecko opuszczające przedszkole powinno znać:
- swoje prawa i potrzeby,
- zasady bezpieczeństwa,
- osoby do których może się zwrócić w razie potrzeby,
- najbliższą okolicę,
- podstawowe wiadomości o Ojczyźnie,
3. Dziecko opuszczające przedszkole powinno potrafić:
- odróżniać dobro od zła,
- samodzielnie rozwiązywać konflikty w sposób przyjęty    
  społecznie, 
 
METODY:
Stosowane metody do osiągnięcia standardów to : 
- pogadanki,
- zabawy integracyjne,
- wycieczki,
- drama, 
- problemowa,
 
FORMY:
Stosowane formy pracy w celu osiągnięcia standardów to: 
- indywidualna,
- zbiorowa,
- grupowa,