Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.

    Do Przedszkola przyjmowane są dzieci, które sygnalizują potrzeby fizjologiczne.
     Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

1. Podstawę zgłoszenia  dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta  zgłoszenia.

2. Dziecko  zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego  uczęszczać.

3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Jasionce.

4. Dzieci zakwalifikowane do przedszkola mogą uczęszczać do przedszkola jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych.

5. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego 
zawiadomienia o tym fakcie Dyrektora Zespołu Szkół w Jasionce.

7. Dzieci zgłoszone do przedszkola ubezpiecza się dobrowolnie. Decyzja o ubezpieczeniu dziecka od następstw  nieszczęśliwych wypadków spoczywa na rodzicach/opiekunach prawnych.

8. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci /sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Jasionce/.

9. Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców /opiekunów prawnych /- zgodnie z §1 ust.1  Rozporządzenia  Ministra Edukacji  Narodowej  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach.

10. Liczba dzieci w oddziale nie może być  większa niż 25. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor placówki w porozumieniu z Organem prowadzącym może zdecydować o zwiększeniu liczby dzieci w danym oddziale.
11. Czas pracy przedszkola - od godz. 6.30 do godz. 16.30 /od poniedziałku do piątku/.
12. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 16.30 przez rodziców lub 
upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

13. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 10 godzin dziennie.
14. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania 
Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat.

15. W przedszkolu  organizowane są zajęcia z  języka angielskiego

16. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. 

      Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionce w drodze 

      zarządzenia. Wysokość opłaty stałej ustala  Rada  Gminy w Trzebownisku.

17. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 8

      każdego miesiąca z góry /dokładny termin ustala Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionce/.
18. Dyrektor Zespołu Szkół w Jasionce ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do  

      Przedszkola z następujących przyczyn:
      - nieregularnego wpłacania odpłatności
      - braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc
      - pozostawianie dziecka w przedszkolu poza godziną do której czynne jest przedszkole.
      - nie opłacanie przedszkola przez okres 2 miesięcy
19. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone
      do przedszkola.
20. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u Dyrektora Zespołu Szkół
 na piśmie z końcem miesiąca.        Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.

21. Rodzic zobowiązany jest zgłosić nieobecność dziecka w przewidywanym terminie, bądź w sytuacjach nagłych do              godziny 8.00 danego dnia na platformie e-dziecko lub u pani intendentki.

22. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci  -  załącznik nr 1 do Regulaminu

     Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny.
Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.