REGULAMIN
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. Jana Pawła II
w Jasionce

I. CELE I ZADANIA SZKOŁY ZAWARTE W STATUCIE SZKOŁY I SZKOLNYM PROGRAMIE WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYM

Regulamin Szkoły podaje zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość, lojalność i szacunek. Określa szczegółowo prawa i obowiązki ucznia. Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Niniejszy regulamin wynika z zapisów w Statucie Szkoły, Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym i WO.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek:
• Dbać o dobre imię szkoły,
• Respektować regulamin oraz podporządkowywać się uchwałom władz szkolnych,
• Odnosić się do siebie z szacunkiem i życzliwością, okazywać tolerancję, na co dzień przestrzegać zasad dobrego wychowania.
Uczniowie
• Są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury i dyscypliny na lekcjach.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
I. Uczeń ma prawo do:

1) Zgłaszania dyrektorowi Zespołu Szkół, nauczycielom, Samorządowi Uczniowskiemu, Radzie Rodziców, wniosków dotyczących spraw uczniowskich i informacji o sposobie załatwienia tych wniosków,

2) Poznania programu nauczania z poszczególnych przedmiotów na dany rok,

3) Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

4) Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce, jak i w przypadku rozwijania zainteresowań,

5) Korzystania ze sprzętu sportowego i innych urządzeń szkolnych lub pomocy naukowych
i pomieszczeń, jakimi dysponuje szkoła, za zgodą i pod opieką nauczyciela,

6) Korzystania ze świetlicy szkolnej (uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców/opiekunów lub organizację dojazdu do szkoły),

7) Pomocy koleżeńskiej w klasie,

8) Poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji i uczuć,

9) Korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej,

10) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

11) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

12) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

13) Korzystania z pomocy wychowawcy i innych nauczycieli – zgłaszanie im problemów z prośbą o ich wyjaśnienie, również w sytuacji, kiedy zagrożone jest ich bezpieczeństwo np. W przypadku kradzieży, wymuszeń, zastraszania, znęcania lub przemocy fizycznej bądź psychicznej,

14) Brania udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych,

15) Swobody myśli, sumienia, wyznania, oraz swobodnego wyrażania własnych myśli, przekonań, poglądów, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

16) Przynależności do organizacji działających na terenie szkoły i aktywnego udziału w prawach tych organizacji,

17) Udziału w dyskotekach klasowych i organizowania ich za zgodą wychowawcy klasy oraz dyskotekach szkolnych i organizowania ich za zgodą dyrektora Zespołu Szkół,

18) Zwolnienia z opłat na ubezpieczenie, jeżeli wymaga tego trudna sytuacja materialna ucznia, oraz
z korzystania z innej pomocy materialnej i świadczeń socjalnych będących w dyspozycji szkoły,

19) Korzystania z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz uczestnictwa w zajęciach edukacyjno – zawodowych prowadzonych przez nauczyciela doradztwa zawodowego.

20) Bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

II. Uczeń ma obowiązek:

1) Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Szkoły
2) Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej tradycję, podkreślać uroczystym strojem święta państwowe i uroczystości szkolne,
3) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, na bieżąco uzupełniać materiał wynikający z nieprzygotowania lub absencji,
4) Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, efektywnie wykorzystywać czas i warunki do nauki,

5) Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

6) Brać odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

7) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

8) Usprawiedliwiać nieobecność na lekcjach,

9) Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się szkodliwych nałogów, przeciwdziałać zagrożeniom życia i zdrowia innych,

10) Szanować godność osobistą, dobre imię i własność innych osób, przeciwdziałać zagrożeniom życia
i zdrowia innych,
11) Współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z przynależności do zespołu klasowego, samorządu klasowego, szkolnego i organizacji młodzieżowych,
12) Wykonywać zalecenia i zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół, Rady Pedagogicznej oraz ustalenia samorządu klasowego lub samorządu uczniowskiego,
13) Nosić obuwie zmienne i odpowiedni strój szkolny,
14) Zakaz opuszczania terenu szkoły

III. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Uczniowie mają prawo do:
1) Uchwalenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego, zgodnego z innymi dokumentami szkoły,
2) Demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu, według opracowanej ordynacji wyborczej,
3) Pomocy organizacyjnej i merytorycznej ze strony opiekuna samorządu oraz nauczycieli,
4) Odwołania samorządu szkolnego jeśli nie spełnia funkcji.
Uczniowie mają obowiązek:
1) Traktowania wyborów władz samorządowych z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne,
2) Respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełnia swoich funkcji,
3) Uczniowie kandydujący do samorządu klasowego i szkolnego muszą mieć zachowanie, co najmniej bardzo dobre i osiągać dobre wyniki w nauce

IV. NAUKA

Uczniowie mają prawo do:
1) Zrozumiałego przekazu treści lekcji,
2) Pomocy ze strony nauczycieli,
3) Informacji o swoich ocenach i kryteriach oceniania.

Uczniowie maja obowiązek:
1) Punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia,
2) Uczestniczyć w lekcjach i przestrzegać ustalonych zasad porządkowych,
3) Uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole,
4) Przed lekcją przygotować odpowiednie materiały i pomoce,
5) Dbać o sprzęt i pomoce naukowe znajdujące się w salach lekcyjnych.

V. SALA LEKCYJNA

Uczniowie mają prawo do:
1) Nauki w odpowiednich, zdrowych i higienicznych warunkach,
2) Udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej, według własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą,
3) Kontrolowania porządku zostawionego przez wcześniej uczącą się klasę.
Uczniowie maja obowiązek:
1) Pozostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku - po zakończonych lekcjach,
2) Dbać o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
3) Niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych, naprawienia szkód spowodowanych celowym działaniem,
4) Wypełniać obowiązki dyżurnych, polegające na utrzymywaniu porządku w sali i przylegającej części korytarza oraz przygotowaniu do lekcji tablicy, gąbki i kredy oraz wykonywać polecenia nauczyciela przedmiotu.

VI. SZATNIA SZKOLNA

1) Korzystanie z szatni jest obowiązkowe- obuwie zamienne obowiązuje cały rok.
2) Uczeń może przebywać tylko w boksie przeznaczonym dla jego klasy,
3) W szatni uczniowie pozostawiają wierzchnie ubranie oraz obuwie zewnętrzne (ewentualnie sportowe).
4) Za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe (dokumenty, klucze, telefony komórkowe, pieniądze itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
5) Każdy oddział ma w danym roku szkolnym przydzielony jeden boks szatni, odpowiednio oznaczony i zawierający odpowiednią liczbę wieszaków; uczniowie zobowiązani są do dbania o powierzoną im szatnię, zgłaszania celowego niszczenia jej wyposażenia.
6) Uczniowie maja obowiązek dbać o czystość w szatni i korytarzu przy szatni oraz szanować cudze rzeczy tam pozostawione.
7) Zabrania się niszczenia (dewastowania, malowania itp.) zarówno pomieszczeń szatni jak i korytarza przy szatni.

VII. DZIENNIK I OCENY

Dziennik:
1) Przebieg nauczania i wychowania uczniów jest dokumentowany w formie elektronicznej.

2) Na świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik w wersji papierowej.

Nieprzygotowania:
1) Zasady usprawiedliwienia nieprzygotowania się ucznia do zajęć ustala nauczyciel przedmiotu,

2) Uczeń ma obowiązek uzupełniać na bieżąco braki wynikające z nieprzygotowania lub absencji.,

Oceny:
1) Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu i zachowania,
2) Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności oraz zachowanie,
3) Oceny są jawne, o ocenach informuje nauczyciel,
4) 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej uczeń ma prawo znać proponowaną ocenę z przedmiotu i zachowania oraz uzasadnienie wystawionej przez nauczyciela oceny,
5) Szczegółowe zasady bieżącego oceniana wiedzy i umiejętności uczniów oraz zachowania, jak też klasyfikowania semestralnego i końcowego zostały zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

Sprawdziany:
1) Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki - czyli co najwyżej piętnastominutowego sprawdzianu z 3 ostatnich tematów. Nie ma ograniczeń dotyczących liczby kartkówek,
2) Nauczyciel zapowiada sprawdzian, co najmniej tydzień wcześniej, określa zakres materiału oraz wpisuje te informacje do dziennika,
3) W ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie może być ich więcej niż dwie,
4) Nauczyciel ma 2 tygodnie na poprawę prac pisemnych.
5) Zasady ustalania ocen z przedmiotów i oceny zachowania określa ocenianie wewnątrzszkolne.
6) Nauczyciel bez zapowiadania może odpytać ucznia z realizowanego materiału,
7) Uczniowie klas kończących szkołę na tydzień przed egzaminami zewnętrznymi są zwolnieni z wszystkich kartkówek, sprawdzianów pisemnych i odpytywania,
8) Uczeń przygotowujący się do I lub II etapu olimpiady przedmiotowej może zostać zwolniony przez nauczyciela przygotowującego z wszystkich sprawdzianów i odpytywania na dwa dni przed olimpiadą.

VIII. ZACHOWANIE SIĘ POZA SZKOŁĄ:

DOJAZDY DO SZKOŁY.

UCZEŃ MA PRAWO:
1) Do przyjazdu i odjazdu autobusem szkolnym zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy i planem zajęć,

2) Do biletu zakupionego przez szkołę na przejazdy autobusem szkolnym z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem, jeśli mieszka w odległości powyżej 4 km od jej siedziby

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
1) Wsiadać do autobusu przed szkołą i na przystanku najbliżej swojego miejsca zamieszkania na godzinę, która ma określoną w podziale godzin,

2) Oczekiwać na autobus w wyznaczonym miejscu, zachowując się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego,

3) Wykonywać polecenia opiekuna i kierowcy,

4) Po wyjściu z autobusu czekać na odjazd i dopiero wtedy przejść na drugą stronę jezdni,

5) Reagować na wandalizm w autobusie, zgłosić opiekunowi, nauczycielowi w szkole lub kierowcy wszelkie zachowania odbiegające od ustalonych zasad,

6) Dbać o porządek w autobusie.

UCZNIOWIE NIE MOGĄ:
1) Wsiadać i wysiadać na dowolnym przystanku.

2) Przepychać się przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.

3) Odjeżdżać spod szkoły w terminie innym niż ten wynikający z podziału godzin lub zajęć dodatkowych, na które uczęszcza uczeń

IX. ORGANIZACJA IMPREZ I ZABAW
1) Zabawy i imprezy klasowe oraz szkolne powinny odbywać się w sposób zorganizowany, zgodnie z ustalonym na dany rok kalendarzem imprez szkolnych.

2) Uczniowie w czasie zabawy przebywają tylko w wyznaczonych salach i korytarzach.

3) Po zakończonej zabawie uczestnicy winni zostawić porządek w pomieszczeniach.

4) Godziny zabawy wyznacza Dyrektor Szkoły.

5) Uroczyste apele i akademie odbywają się wg opracowanych na te okazje scenariuszy.

6) Uroczystości szkolne, w szczególności rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uczczenie ważnych rocznic, pasowanie na ucznia, powinny odbywać się z udziałem sztandaru szkolnego.

X. FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE

Procedury lekcyjne
1) Organizacja i zachowanie w czasie lekcji:
• Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się w parach przed klasą i w ciszy czekają na nauczyciela,
• Uczniowie po wejściu do klasy przygotowują książki, zeszyty i niezbędne pomoce do lekcji,
• Wszyscy stoją przy ławkach i następuje powitanie nauczyciela,
• Nauczyciel sprawdza obecność,
• Uczeń, który spóźnia się na lekcję, zgłasza się do nauczyciela i usprawiedliwia swoje spóźnienie,
• Uczeń odpowiada siedząc lub stojąc, wezwany - podchodzi do tablicy, mapy itp.
• Uczeń odpowiada po wskazaniu przez nauczyciela,
• Uczeń nie żuje gumy w czasie lekcji i zajęć dodatkowych,
• Nie trzyma na ławce butelek, ciastek, owoców itp. niebędących pomocami do lekcji,
• Uczeń nie nagrywa lekcji, nie robi zdjęć bez zgody nauczyciela,
• Nauczyciel w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na opuszczenie sali lekcyjnej przez ucznia,
• W czasie lekcji nie wolno odwracać się do kolegów i rozmawiać, wstawać z ławki i chodzić po klasie,
• Jeśli do klasy wchodzi osoba dorosła - wszyscy uczniowie wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela,
• Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
• Klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie,
a kontrolują dyżurni.

2) Zastępstwa:
1) W czasie zastępstw powinny odbywać się lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub inne zajęcia edukacyjne zaproponowane przez nauczyciela lub dyrektora,
2) Uczeń zapoznaje się z harmonogramem zastępstw na kolejny dzień, umieszczonym na tablicy koło sekretariatu szkoły lub w dzienniku elektronicznym, przygotowuje się do wyznaczonych zajęć, a w trakcie trwania zastępstwa zachowuje wszystkie zasady dotyczące procesu lekcyjnego.

3) Zasady zachowania w pracowniach, bibliotece i świetlicy określają odrębne regulaminy.

4) Nieobecności:

1) Nieobecność ucznia spowodowana jego udziałem w zawodach sportowych, obozach treningowych, konkursach, wycieczkach szkolnych oraz reprezentowaniem szkoły na zewnątrz zaznacza się, jako usprawiedliwione zwolnienie z zajęć,
2) Nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych usprawiedliwiają rodzice lub prawni opiekunowie, pisemnie lub telefonicznie w terminie do 1 tygodnia (licząc od ostatniego dnia nieobecności),
3) Niedotrzymanie w/w terminu (licząc od ostatniego dnia nieobecności) jest jednoznaczne z nie usprawiedliwieniem danej nieobecności na zajęciach lekcyjnych,
4) Ucznia może zwolnić wychowawca klasy, nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia. Zwolnienie następuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub dyrektora szkoły,
5) Zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu "do domu", w innym przypadku traktuje się, jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na zajęciach,
6) Godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia maja wpływ na ocenę z zachowania (szczegółowe zasady zawarte są WO),
7) Wychowawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o każdym przypadku wagarów ucznia,
8) W razie stwierdzenia złego samopoczucia ucznia nauczyciel lub wychowawca powiadamia telefonicznie o zaistniałej sytuacji rodzica (lub prawnego opiekuna) z prośba o odebranie dziecka ze szkoły. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicem, kieruje dziecko do higienistki szkolnej lub lekarza pod opieką osoby dorosłej.
9) Jeżeli uczeń ulegnie wypadkowi na terenie szkoły nauczyciel, wychowawca postępuje według procedury postepowania w razie wypadku.

5) Kultura osobista:

1) Uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach,
2) Uczeń na terenie szkoły powinien zachowywać się kulturalnie i nie hałasować,
3) Na terenie szkoły uczniowie nie noszą nakryć głowy,
4) Uczeń nie używa wulgaryzmów,
5) Uczeń nie popycha i nie bije kolegów, a także nie wykonuje obraźliwych gestów,
6) Uczeń nie obraża słownie innych, uczniów,
7) Uczeń nie zaśmieca terenu szkolnego i przyszkolnego, dba o środowisko naturalne,
8) Uczeń nie biega po schodach, w szatni, na korytarzach i w salach lekcyjnych,
9) Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów.

6) Strój szkolny:

1) Ucznia w szkole obowiązuje odpowiedni, czysty i estetyczny strój. Uczniowie w szkole nie mogą nosić wyzywających strojów (np. zbyt wydekoltowanych i odkrywających brzuch bluzek, widocznej bielizny, zbyt krótkich spódniczek, szortów, zbyt płytkich biodrówek). Zabrania się także: farbowania i przesadnego żelowania włosów, ekstrawaganckich fryzur, makijażu, długich paznokci i ich malowania, noszenia tipsów. Dopuszcza się noszenie kolczyków tylko przez dziewczęta, niesprawiających zagrożenia dla ich bezpieczeństwa.
2) W dni uroczyste uczniowie przychodzą do szkoły ubrani w strój galowy:
• dla dziewcząt: biała bluzka i spódniczka lub spodnie w ciemnych kolorach, np. granatowa lub czarna,
• dla chłopców: biała koszula oraz długie ciemne spodnie, np. granatowe lub czarne.
3) Sposób wywiązywania się uczniów z obowiązku noszenia odpowiedniego stroju szkolnego i galowego oraz zmiennego obuwia będzie miało wpływ na ocenę z zachowania, brak odpowiedniego stroju szkolnego lub zmiennego obuwia spowoduje następujące konsekwencje:
• upomnienie ustne oraz wpis do dziennika klasowego,
• rozmowa z dyrektorem szkoły,
• nagana pisemna z powiadomieniem rodziców,
• obniżenie oceny z zachowania.
4) Obowiązek noszenia stroju szkolnego i galowego kontrolowany będzie przez wychowawców klas, nauczycieli oraz dyrekcję szkoły.
5) Uroczystości z obowiązującym strojem galowym to:
• Rozpoczęcie roku szkolnego,
• Dzień Edukacji Narodowej,
• Święto Patrona Szkoły,
• Narodowe Święto Niepodległości,
• Narodowe Święto Konstytucji,
• Zakończenie roku szkolnego,
• Inne uroczystości ustalone przez dyrektora szkoły, Radę Pedagogiczną lub wychowawcę klasy.
6) W ciągu całego roku szkolnego uczniowie zmieniają w szkole obuwie; obowiązuje lekkie obuwie sportowe (typu adidasy, trampki, tenisówki - z białą podfeszwą).
7) Przy wejściu do sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy. Po zakończeniu zajęć sportowych należy strój zmienić.Na zajęcia na Orliku uczniowie nie mogą chodzić w obuwiu zamiennym.

XI. NAGRODY I KARY

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
• bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,
• osiągnięcia sportowe,
• osiągnięcia w innych zawodach i konkursach,
• prace społeczne na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
• wzorowa frekwencja,
• wzorowe czytelnictwo.

2. Rodzaje nagród:
• rzeczowe (książkowe) wręczone przez dyrektora Zespołu Szkół na apelu lub na zakończenie roku szkolnego,
• publikowanie imion i nazwisk wyróżnionych uczniów na tablicach szkolnych i stronie internetowej,
• list pochwalny dla rodziców,
• pochwała udzielona przez dyrektora Zespołu Szkół przez radiowęzeł, na akademii i na ogólnym zebraniu rodziców.

3. Uczeń może być ukarany za:

• nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły oraz naruszanie porządku publicznego, szkody za wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice; o ile to możliwe,
4. Rodzaje kar:

• upomnienie udzielone indywidualnie przez wychowawcę,
• upomnienie lub nagana dyrektora Zespołu udzielona indywidualnie,
• Dyrektor Zespołu Szkół na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy uczeń nie uczęszczał na zajęcia lekcyjne przez 2 miesiące bez usprawiedliwienia, demoralizując zachowuje się w szkole, wszedł w konflikt z prawem i wyczerpane zostały wszelkie środki zaradcze podejmowane przez szkołę.

1) Kary wymierza wychowawca klasy lub dyrektor Zespołu Szkół.

2) Uczeń, który został ukarany, a nie poczuwa się do winy, ma prawo w ciągu 7 dni odwołać się do dyrektora Zespołu za pośrednictwem samorządu klasowego lub uczniowskiego.

XII. INNE WAŻNE USTALENIA

OGÓLNE ZASADY:
1) Uczniowie nie mogą w czasie przerw i lekcji samowolnie opuszczać terenu szkoły, nawet w razie złego samopoczucia czy choroby
2) Podczas trwania przerw śródlekcyjnych, o ile pozwala na to pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego,
3) Uczniowie samowolnie nie mogą wchodzić do pokoju nauczycielskiego,
4) Po zakończonych zajęciach dydaktycznych nie mogą pozostawać na terenie szkoły bez opieki,
5) Uczniów obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania środków szkodliwych dla zdrowia,
6) Uczniowie przestrzegają przepisów bhp,
7) W czasie pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych , odtwarzaczy mp3, mp4, dyktafonów oraz innych urządzeń multimedialnych bez zgody nauczyciela,
8) Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć oraz nagrywania bez zgody nauczycieli i uczniów,
9) W przypadku naruszenia zakazu uczeń jest zobowiązany do przekazania telefonu lub innego zabronionego urządzenia elektronicznego nauczycielowi, skonfiskowany przedmiot zostaje zwrócony rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia przez wychowawcę,
10) W przypadku gdy uczeń odmówi oddania telefonu komórkowego lub innych urządzeń, o których mowa w pkt. 7), nauczyciel zgłasza to dyrektorowi i wychowawcy oraz sporządza notatkę o zaistniałym zdarzeniu; wychowawca wzywa rodzica (lub prawnego opiekuna w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji),
11) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste uczniów (w tym telefony komórkowe) oraz wierzchnie okrycia pozostawione na terenie szkoły,
12) Wejście do sali sportowej możliwe jest tylko w obuwiu sportowym i pod opieką nauczyciela,
13) W korytarzu zaplecza sali sportowej mogą przebywać wyłącznie uczniowie klas realizujących lekcje wychowania fizycznego
14) Rodzice kontaktując się z nauczycielami nie mogą przeszkadzać w prowadzeniu lekcji, powinni umawiać się na spotkania.
15) Obowiązkiem rodziców jest wspieranie i współdziałanie wychowawcze ze społecznością szkolną w celu wychowania absolwenta szkoły.

XIII. PRZEPISY KOŃCOWE
1) Każda zmiana regulaminu wymaga opinii Rady Pedagogicznej i zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.
2) Regulamin obowiązuje od dnia 2 września 2019 roku.
3) Regulamin powinien być podany do wiadomości członkom społeczności szkolnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.